Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KOMISU INTERNETOWEGO FORTECONCEPT.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Komisu internetowego jest KAROLINA WIĘCEK

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FORTE CONCEPT KAROLINA WIĘCEK (adres miejsca prowadzenia

działalności: ul. Dynasy 16/9, 00-354 Warszawa i adres do korespondencji: ul. Jezierskiego 7/33, 00-457 Warszawa)

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5213505809, REGON 147176363, adres poczty elektronicznej:

info@forteconcept.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Komisu internetowego i

Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w

szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla

oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np.

Sprzedawca, Komis internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie

Komisu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.forteconcept.pl/regulamin-cms-6.html

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą

(Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Komis

internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Komisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka

kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki

na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Komisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w

Komisie internetowym.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty

elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,

kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza

dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług

Elektronicznych w ramach Komisu internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres

wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Komisu internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia

określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Komisu internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i

zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Komisu internetowego (np. na dysku twardym komputera,

laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Komis

internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony

internetowej Komisu internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Komisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Komisu

internetowego;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Komisu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących

kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Komisu internetowego;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Komisu internetowego oraz

badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików

Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej

przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ

na niektóre funkcjonalności Komisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki

Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z

plików Cookies przez nasz Komis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez

ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w

najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na

poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

 w przeglądarce Safari

3.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do

generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Komisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i

anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Komisu internetowego. Logi nie są

ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Komisu internetowego.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której

Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania

danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego

przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych

Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały

zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora

osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania

przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej

danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie

stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@forteconcept.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Komis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego

Komisu internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby

nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła

Ładowanie...
facebook